Činnosť:
⠀⠀⠀-Inžinierska činnosť
⠀⠀⠀-Vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy
⠀⠀⠀-Vybavovanie kolaudačných rozhodnutí a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy


Realizácia stavieb:
⠀⠀⠀-Zabezpečenie predkladania cenových ponúk, konzultácie s možnými dodávateľmi
⠀⠀⠀-Vyhodnotenie cenových ponúk
⠀⠀⠀-Zmluvné jednania
⠀⠀⠀-Technický (stavebný) dozor - vecná, cenová a kvalitatívna kontrola zrealizovaných prác
⠀⠀⠀-Spolupráca s investorom pri zabezpečovaní jednotlivých prác a dodávok
⠀⠀⠀-Spolupráca s investorom pri úpravách technických riešení, úpravách PD a pod.
⠀⠀⠀-Podrobná kontrola súpisov zrealizovaných prác v priebehu realizácie stavby
⠀⠀⠀-Zápisy z kontrolných dní
⠀⠀⠀-Podrobné súpisy vád a nedorobkov v čase odovzdávania stavby a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov


Znalecká činnosť: http://vlastnyprojekt.dot.sk