Copyright © 2017 BMBAU, s.r.o.
O nás                 Činnosť                     Referencie                      Kontakt
Aktuálne zákazky

01/2017
Výkon technického dozora - Sereď

01/2017
Výstavba rodinného domu - Veľké Kostolany
Činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy
 • Vybavovanie kolaudačných rozhodnutí a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy


Realizácia stavieb:
 • Zabezpečenie predkladania cenových ponúk, konzultácie s možnými dodávateľmi
 • Vyhodnotenie cenových ponúk
 • Zmluvné jednania
 • Technický (stavebný)  dozor - vecná, cenová a kvalitatívna kontrola zrealizovaných prác
 • Spolupráca s investorom pri zabezpečovaní jednotlivých prác a dodávok
 • Spolupráca s investorom pri úpravách technických riešení, úpravách PD a pod. 
 • Podrobná kontrola súpisov zrealizovaných prác v priebehu realizácie stavby
 • Zápisy z kontrolných dní
 • Podrobné súpisy vád a nedorobkov v čase odovzdávania stavby a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov